Regulamin 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

Regulamin 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity zwanej dalej „Imprezą” której organizatorem jest Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, NIP: 5262757178, REGON: 015682568, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  1. Akredytacja - odpłatny identyfikator zawierający imię, nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz wizerunek Uczestnika upoważniający do uczestnictwa w warszawskiej edycji Festiwalu. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Akredytacji oraz zakupu są w Regulaminie Akredytacji na warszawską edycję 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie dostępnego pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/akredytacje
  2. Bilet: oznacza dokument wystawiony przez kino w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, określający tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia.
  3. Impreza – 21. Edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, organizowana w dniach 10-19 maja 2024 r. w wyznaczonych obiektach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi w ramach której odbywają się Seanse w kinach.
  4. Uczestnik – osoba biorącą udział w Imprezie. Uczestnikiem jest wyłącznie osoba, która posiada ważny Karnet, Akredytację, Bilet lub inny dokument wydany przez Organizatora. 
  5. Organizator – organizator Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity – Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, NIP: 5262757178, REGON: 015682568
  6. Karnet - to odpłatny identyfikator zawierający imię, nazwisko oraz wizerunek Uczestnika, upoważniający do uczestnictwa w warszawskiej edycji festiwalu. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania i zakupu karnetu są zawarte w Regulaminie Karnetów na 21. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity w Warszawie- dostępnego pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/karnety
  7. Karnet kinowy - dokument wystawiony przez wybrane kina oferujące ich zakup w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający jego posiadacza do odbioru ustalonej ilości Biletów w ramach festiwalu;
  8. Wejściówka – to Bilet wstępu na seanse filmowe odbywające się w kinach dla osób posiadających Akredytację lub Karnety na warszawską edycję festiwalu. Wejściówki można odebrać na podstawie posiadanych odpłatnych Identyfikatorów (Karnetów lub Akredytacji) w „Centrach Festiwalowych” lub można je rezerwować online na book.mdag.pl co jest jednoznaczne z odebraniem „Wejściówki” na dany seans. 
  9. Centrum Festiwalowe – punkt obsługi Uczestników ulokowany w  poszczególnych kinach, w których organizowany jest „Festiwal”. W Centrach Festiwalowych można odebrać Wejściówkę. 
  10. Seans - oznacza projekcję utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzoną projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych 
  11. Wydarzenie – część Imprezy, która może składać się z Seansu odbywającego się w kinie lub innego wydarzenia oferowanego w ramach Imprezy.
 3. Impreza odbędzie się od 10 do 19 maja 2024 roku w wyznaczonych obiektach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Łodzi.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  1. sposób organizacji Imprezy;
  2. obowiązki uczestników Imprezy;
  3. warunki uczestnictwa w Imprezie
  4. uprawnienia uczestników Imprezy;
  5. zasady odpowiedzialności uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z Regulaminem;

§2

Wstęp na imprezę

 1. Prawo wstępu na teren imprezy ma osoba posiadająca dokument wydany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na teren imprezy w szczególności Bilet, Karnet /Akredytację oraz Wejściówkę. Organizator może dodatkowo poprosić uczestnika imprezy o okazanie dowodu tożsamości.
 2. Wejście na teren obiektu, w którym przeprowadzona jest Impreza jest jednoznaczna z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego regulaminu Imprezy, a Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu jak również regulaminu Kina, w którym odbywa się Seans lub Wydarzenie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w Imprezie osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną lub swoim zachowaniem stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla innych osób jak również mienia. 
 4. Na teren imprezy mają wstęp osoby małoletnie poniżej 16. roku życia, które zobowiązane są do przebywania na teren Imprezy wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Imprezy lub uczestniczące w Seansie czy Wydarzeniu odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni / przedstawiciele ustawowi.
 6. Ograniczenia wiekowe zamieszczane przez dystrybutora przy tytułach filmów mają charakter informacyjny i stanowią rekomendację dystrybutora. W sytuacji, gdy dany film zawiera np. sceny erotyczne, wulgarne czy nacechowane brutalnością ograniczenia lub kategorie wiekowe obowiązujące dla danego Seansu – Organizator ma prawo odmówić wejścia na Seans osobom niespełniającym kryteriów wiekowych rekomendowanych przez dystrybutora. W przypadku niektórych Seansów Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli wieku Uczestników oraz posiadania i okazania przez niepełnoletnich zgody opiekunów prawnych / przedstawicieli ustawowych.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego stawiennictwa na Seanse lub Wydarzenia w ramach Imprezy.
 8. Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie posiadać Bilet lub inny Identyfikator, upoważniającą go do przebywania na Imprezie. 
 9. Uczestnik który posiada identyfikator obowiązany jest założyć go przed wejściem na teren imprezy. Z identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie lub użyczanie identyfikatora. 
 10. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież identyfikatora lub biletu powoduje utratę jego ważności. Uszkodzone dokumenty z winy Uczestnika są nieważne i nie podlegają wymianie ani zamianie.
 11. Wejściówka lub Bilet upoważniają do jednokrotnego wstępu na dany Seans. 
 12. Rejestracja uczestników na Seanse lub Wydarzenia posiadających Karnety lub Akredytację odbywa się za pomocą strony book.mdag.pl lub w Centrach Festiwalowych. 

§3

Sposób organizacji Imprezy

 1. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator Imprezy oraz kina współpracujące z Organizatorem wyszczególnione na stronie www.mdag.pl
 2. Wstęp oraz uczestnictwo w Imprezie odbywa się na podstawie odpłatnych Biletów lub Wejściówek.
 3. Wejściówka lub Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na dany Seans. 
 4. Sprzedaż Biletów będzie prowadzona wyłącznie w kinach.
 5. Wybrane kina mogą sprzedawać Karnety Kinowe upoważniające do odbioru określonej ilości Biletów.
 6. Rejestracja uczestników na Seanse lub Wydarzenia posiadających Karnety lub Akredytację odbywa się za pomocą strony book.mdag.pl lub w Centrach Festiwalowych. 
 7. W każdym z kin sprzedawane są Bilety wyłącznie na seanse lub Wydarzenia grane w danym kinie.
 8. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów oraz Karnetów Kinowych. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania biletów i niewpuszczenia Uczestnika na teren obiektu po przekroczeniu maksymalnej ilości osób mogących brać udział w Wydarzeniu lub Seansie. W takim przypadku uczestnik może zażądać zwrotu równowartości biletu.
 9. Pula Wejściówek na poszczególne seanse dla osób posiadających Karnety oraz Akredytacje jest ograniczona i niezależna od puli biletów sprzedawanych przez kasy kin. Brak otrzymania Wejściówki z powodu wyczerpania ich puli nie zamyka jednoznacznie drogi do obejrzenia filmu w innym terminie, ponieważ tytuły filmowe na festiwalu będą prezentowane kilka razy.
 10. W każdym z Centrum Festiwalowym posiadaczom Karnetów oraz Akredytacji wydawane są Wejściówki na Seanse grane w każdym kinie w Warszawie (Kinoteka, Muranów, Luna, Atlantic i Iluzjon). Wejściówki można odebrać wyłącznie na seanse prezentowane w danym dniu lub dniu następnym. Karnet lub Akredytacja upoważnia do wydania wyłącznie jednej wejściówki na dany Seans.  
 11. Wejściówki można również rezerwować online w Panelu Uczestnika na book.mdag.pl co jest jednoznaczne z odebraniem „Wejściówki” na dany seans bez konieczności ich fizycznego odbioru w Centrum Festiwalowym. Wejściówki można zarezerwować wyłącznie na seanse prezentowane w danym dniu lub dniu następnym. Karnet lub Akredytacja upoważnia do wydania wyłącznie jednej wejściówki na dany Seans.   
 12.  Miejsca w salach w których odbywają się Wydarzenia w tym Seanse nie są numerowane.
 13. Przebywanie na terenie Imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji Imprezy, promocji Festiwalu oraz działalności statutowej Organizatora.

§4

Ogólne warunki i obostrzenia obowiązujące na Imprezie

 1. Na terenie Imprezy zabrania się:
  1. palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu w miejscach do tego nie przeznaczonych;
  2. wnoszenia, posiadania i używania środków odurzających;
  3. spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem oraz wnoszenia artykułów mogących utrudniać innym Klientom uczestnictwo w Seansie;
  4. wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych zakupionych poza Kinem;
  5. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
  6. niszczenia mienia;
  7. zachowań obraźliwych, niekulturalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w tym głośnego zachowania zakłócającego odbiór Seansu, Wydarzenia;
  8. niestosownego zachowania mogącego naruszać dobre obyczaje;
  9. wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osób;
  10. sprzedaży lub/i przekazywania innym osobom Identyfikatorów oraz Wejściówek;
  11. prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej bądź usługowej, działalności marketingowej, działalności charytatywnej itp. (w tym celu wymagana jest bezwzględna zgoda Organizatora).
 2. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
  1. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na Imprezę;
  2. głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp. oraz materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym;
  3. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  5. używającej otwartego ognia;
  6. wnoszącej, przechowującej materiały pirotechniczne, gaz w aerozolu, substancje łatwopalne;
  7. palącej tytoń oraz e-papierosy poza miejscami do tego wyznaczonymi
  8. posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
  9. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Imprezy
  10. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej;
 3. Organizator zastrzega możliwość:
  1. sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia imprezy oraz podjęcia środków mających na celu wyegzekwowanie treści wezwania;
  2. wylegitymowania osób w celu ustalenia tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty zakazane, o których mowa w Regulaminie.
  4. Sprawdzenia stanu trzeźwości Uczestników w przypadku uzasadnionego podejrzenia w tym zakresie;
 4. Zabrania się wchodzenia na teren, który jest zamknięty dla Uczestników lub na który wstęp jest niedozwolony albo przeznaczony wyłącznie dla pracowników Organizatora lub pracowników kina.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania imprezy z ważnego powodu.
 6. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom, innym osobom przebywających na terenie Imprezy oraz personelowi Organizatora jak i kina, oraz w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia przedmiotów opisanych w punktach powyżej na teren Imprezy, pracownicy Organizatora jak i kina (w tym także pracownik ochrony) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących lub przebywających na terenie kina o dobrowolne okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. Osoba odmawiająca prośbie może zostać poproszona o opuszczenie Imprezy.
 7. W trakcie Seansu lub Wydarzenia zabrania się również:
  1. dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako działań prawnie zabronionych w szczególności na podstawie: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Naruszenie tego zakazu jako stanowiące czyn zabroniony będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania.
  2. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych emitujących światło i dźwięk mogących przeszkadzać w odbiorze Seansu lub Wydarzenia.
  3. Spożywania napojów alkoholowych, w tym również zakupionych na terenie kina.

§5

Zakup Karnetów, Akredytacji oraz odbiór Wejściówek na warszawską edycję festiwalu

 1. Zasady zakupu Karnetów, Akredytacji oraz odbiór Wejściówek na warszawską edycję festiwalu – nieunormowane w niniejszym Regulaminie są zawarte w poniższych dokumentach w zależności od rodzaju usługi.
  1. Dokumenty regulujące Karnety w tym zasady odbioru Wejściówek obowiązujące do Karnetów na warszawską edycję festiwalu:
  2. Regulamin Karnetów na warszawską edycję 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity– dokument dostępny pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/strona/zasady-funkcjonowania-karnetow
  3. Dokumenty Regulujące Akredytacje – w tym zasady odbioru Wejściówek obowiązujące do Akredytacji:
   1. Regulamin Akredytacji na warszawską edycję 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity– dokument dostępny pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/strona/zasady-funkcjonowania-akredytacji

§6

Obowiązki uczestnika Imprezy

 1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza;
  3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Organizatora lub pracowników Organizatora jak i pracowników kina dokumentów uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie;
  4. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
  5. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora lub pracowników Organizatora jak i kina, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 2. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Za rzeczy zgubione, porzucone lub utracone na terenie Imprezie Organizator nie odpowiada.
 4. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora lub pracowników Organizatora jak i pracowników kina lub służb porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7

Uprawnienia uczestnika Imprezy

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
  1. przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. do informacji o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.
 2. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:
  1. zgłoszenia przedstawicielom Organizatora (np. służbom porządkowym lub informacyjnym) poniesionych przez niego szkód na terenie Imprezy w trakcie jej trwania;
  2. składania skarg.
  3. Informowaniu o nieprawidłowościach lub naruszenia zasad Regulaminu przez innych Uczestników; 

§8

Obowiązki i prawa Organizatora Imprezy 

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. pracownicy Organizatora oraz pracownicy Kin oraz Obiektywów, w których odbywa się Impreza (zwane też służby porządkowe i służby informacyjne) ,
  2. udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.
  3. Zapewnić udział w Imprezie Uczestnikom przestrzegających zasad określonych w Regulaminie Imprezy oraz posiadających uprawnienia do udziału w Imprezie;
 2. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, 
 3. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami prawa do:

1.  sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne,

4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy lub ich nie wpuszczenia na Imprezę;

5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

6. stosowania dozwolonej prawem siły fizycznej w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

8. sprawdzania poziomu zawartości alkoholu w organizmie z zastosowaniem atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;

4. Służby porządkowe i ochrona są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu lub Kina, w którym odbywa się Impreza.

5. Członkowie służb porządkowych i ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:

 1. ręczne wykrywacze metalu,
 2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej
 3. atestowane urządzenia techniczne, służące do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;

§9

Reklamacje 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe, imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis przyczyny reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź nastąpi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależnie od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.).
 4. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Organizator niezwłocznie wezwie osobę składającą reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Reklamacje dotyczące zakupu produktów żywnościowych i innych dokonywanych w Obiektach jak i w Kinach w których odbywa się Impreza wymagają zgłoszenia bezpośrednio do tych podmiotów.

§10

Zmiany lub odwołanie Imprezy 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołać zmienić datę oraz program Imprezy z ważnych przyczyn takich jak. ogłoszenie żałoby narodowej, obostrzenia związane z stanem epidemiologicznym lub innej przyczyny niezależnej od Organizatora, która uniemożliwia przeprowadzenie festiwalu w dotychczasowej formie. Jak również, gdy powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla wszystkich Uczestników. W powyższych przypadkach Organizator poinformuje Uczestnika, za pomocą wiadomości e‑mail w przypadku ich posiadania oraz na stronie internetowej Organizatora jak również wprowadzonych przez niego mediach społecznościowych.
 2. W przypadku zmiany terminu Imprezy lub w przypadku odwołania Imprezy – Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu Biletów, Karnetów Kinowych oraz zwrotu ceny ich zakupu.
 3. W przypadku zmiany terminu Imprezy lub w przypadku odwołania Imprezy posiadaczowi Karnetu lub/i Akredytacji przysługuje prawo zwrotu zakupionych Akredytacji i Karnetów na podstawie i zasadach opisanych w poniższych Regulaminach w zależności od posiadania Karnetu lub Akredytacji: 
  1. Regulamin Akredytacji na 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie dostępny pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/strona/zasady-funkcjonowania-akredytacji
  2. Regulamin Karnetów na 21. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie dostępnego pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/strona/zasady-funkcjonowania-karnetow
 4. W przypadku zmiany terminu Imprezy wszystkie Karnety i Akredytację które zostały zakupione przed ogłoszeniem nowej daty Imprezy zachowają swoją ważność w nowym terminie, lub będą mogły zostać także poddane zwrotowi – w zależności od decyzji osoby upoważnionej.

§11

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie: https://mdag.pl/21/pl/warszawa/page/Polityka+prywatno%25C5%259Bci oraz https://book.mdag.pl/pl/info/polityka-prywatnosci. Postanowienia Polityk prywatności są integralną częścią Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do zbierania danych osobowych zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.
 3. Uczestnik zapisując się na udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Against Gravity jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Against Gravity oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Against Gravity w związku z organizacją Imprezy MDAG 2024 lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińska 26C / 12;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: kontakt@againstgravity.pl;
  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
  4. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
  5. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do wygaśnięcia prawa do ich przetwarzania;
  7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
  10. 4.10.Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Imprezy udostępnia uczestnikom niniejszy Regulamin oraz Regulamin Obiektu poprzez wywieszenie Regulaminu na stronach Mdag.pl, Book.Mdag.pl i przy wejściach do festiwalowych kin i obiektów.
 2. W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu ani innych kosztów wynikłych z udziału w Imprezie.
 4. Organizator nie zapewnia bezpłatnych napojów ani posiłków. W ramach Imprezy w niektórych kinach istnieje możliwość zakupu napojów i posiłków we własnym zakresie.
 5. Wejście na teren Obiektu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z Imprezy.
 6. Prawem właściwym do wszelkich stosunków prawnych jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminach powołanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 8. Treść Regulaminu może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Festiwalu, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Uczestnik posiadający Konto w serwisie Organizatora zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 9. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik  nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

Organizator
Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK